Skip to main content
Aktuality

Podmínky provozu mateřské školy vzhledem ke Covid-19 vycházející z doporučení MŠMT a MZd:

By 12. 7. 202116 července, 2022No Comments

1. Vstup do MŠ

 • zvoňte dle zvyklostí a časů uvedených u zvonků
 • není povoleno vstoupit do MŠ bez předchozího ohlášení přes zvonek u vstupních dveří např. více příchozích rodičů ve stejnou dobu u dveří – ohlásit se musí každý, nenechávat pootevřené dveře dalším příchozím. Důvodem je bezpečnost dětí a to, že si dítě si v klidu odpoledne dokončí hru, uklidí si a paní učitelka je předá rodiči, který čeká vždy za dveřmi třídy
 • při vstupu do MŠ vydezinfikovat ruce

2. V prostorách mateřské školy

 • do MŠ doprovází dítě max. 1 osoba a v MŠ se zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu, v MŠ se zbytečně nezdržovat
 • při příchodu uschovat roušku dítěte do sáčku a nechat ji v šatně na značce dítěte
 • doprovod dítěte musí z budovy MŠ odejít NEJPOZDĚJI V 8.00 hod. – dezinfikování prostor školy
 • aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ – připravte dětem dostatek oblečení na zahradu

3. Ve třídě

 • ZÁKAZ VSTUPU DO TŘÍD DOPROVODU DÍTĚTE – dítě předat u dveří třídy učitelce
 • děti mají povolen pobyt v MŠ bez zakrytí úst a nosu (bez roušek)

4. Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 bude dítě ihned izolováno a zákonný zástupce bude neprodleně kontaktován, aby si dítě okamžitě vyzvedl
 • dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do mateřské školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost nebo odborný lékař

5. Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování

 • školní stravování bude zabezpečeno v běžné podobě za zvýšených hygienických podmínek

6. Základní pravidla pro provádění úklidu

 • zvýšená frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou)

7. Akce v MŠ a nadstandartní aktivity

 • viz Kalendář akcí – o uskutečnění akcí budeme včas informovat s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci
 • nadstandartní aktivity – jsou do konce tohoto školního roku zrušeny