Nadstandardní aktivity

Edukativně stimulační skupiny

Edukativně stimulační skupiny byly vytvořeny jako program rozvoje předškolních dětí, které jsou nějakým způsobem potencionálně ohroženy počátečním školním neúspěchem. Hravou formou rozvíjejí schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání. K tomu, aby se tomu dítě naučilo správně a bez problémů je zapotřebí souhry celé řady funkcí, které od sebe nelze oddělit: 

  • jemná motorika, grafomotorika
  • řeč, myšlení
  • sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť
  • zrakové vnímání – zraková diferenciace, orientace čase
  • početní představy

Skupinky jsou rozvrženy do 10 lekcí, 1x za týden. Každá lekce má svoji strukturu, jednotlivé části se střídají, navazují na sebe. Ve skupině je 6 – 8 dětí. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů. Rodič je pokaždé seznámen s cílem a významem prováděné činnosti.Ve skupině pracují dvě učitelky z MŠ. Děti budou rozděleny do skupinek, které budou probíhat v domluvený den od 15:00 do 16:00 hod. ve třídě Berušek. Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Rodič získává náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Náplň lekce je motivací, radou, inspirací. Dětem bojácným, úzkostným přítomnost rodiče usnadňuje zvykat si na nové lidi, situace, zajišťuje jim pocit bezpečí, dává dítěti podporu.

Rodiči tak umožníme vidět dítě při spolupráci s ostatními dětmi, při záměrných činnostech, při práci s cizí dospělou osobou. Vidí, jak dítě reaguje, jak se zapojuje. Tím, že je rodič seznámen s cílem a záměrem aktivit, s metodickým návodem, může v činnostech pokračovat a pozorovat další vývoj dítěte. Významná je i příležitost naučit se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat. Je to společně strávený čas.

Důležitá pravidla

Na skupinky dochází rodič pouze s přihlášeným dítětem, bez sourozenců. Sourozenci narušují pozornost dítěte, rodiče i lektora. Do skupinek by měl docházet rodič, který s dítětem doma pracuje. Musí docházet včas, při pozdním příchodu nemá dítě čas na adaptaci. Po celou dobu musí být vypnuté mobilní telefony. Rodič se musí plně věnovat dítěti. Pokud je dítě nemocné, rodič by si měl přijít pro informace.

Plavu si, ani nevím jak

Specifické cíle: seznamování dětí s vodou a s pohybem ve vodě, osvojování pohybových dovedností, odvahy, hygienických návyků a sebeobsluhy, přispívá ke zvyšování odolnosti dětí vůči nemocem otužováním. Navštěvujeme plavecký bazén v Boskovicích, absolvujeme deset ¾ hodinových lekcí, instruktorky se dětem plně věnují. Bezpečnost dětí zajišťuje plavčík a také učitelky MŠ, které děti doprovází.

V tomto školním roce bohužel opět s dětmi jezdit plavat NEBUDEME.

Plánovaný plavecký kurz pro děti z naší MŠ už měl termíny, ale bohužel došlo k omluvě a zrušení kurzu ze strany Plavecké školy a vedení lázní:

„Bohužel, obracím se na Vás s velikou omluvou.

V letošním roce je plavecká výuka po všech provozních stránkách velmi komplikovaná:

– letos se přihlásily do plavecké výuky všechny školy, i ty, které jinak každý školní rok neplavou

– školy v povinné výuce doplavávají i s ročníky, které přišly o výuku v minulém školním roce

– karantény jednotlivých tříd, tím nutnost nahrazování jednotlivých hodin ,karantény a nemocnost instruktorů PŠ

– nápor žáků ze škol, které by přišly o povinnou výuku vzhledem k zavření bazénu v Blansku

– po rozvolnění začínají realizovat výuku organizace, které provádějí výuku souběžně s PŠ

To vše, bohužel vedlo k situaci, že po poradě s vedením bazénu nejsme schopni všechny zájemce kapacitně zvládnout, zejména v šatnách, ve kterých se potkává několik skupin zároveň..

Povinnou výuku škol, která probíhá v rámci výuky tělesné výchovy, odvolat nelze.

Proto se velmi omlouvám, ale v letošním školním roce už nelze uskutečnit výuku dětí MŠ.

Do poslední chvíle jsme doufali, že vše zvládneme. Moc nás to mrzí, žádáme Vás o pochopení.“

Angličtina v MŠ

Pro děti ve věku od 3 do 7 let

Pod vedením paní učitelky Moniky Wrübel

Cena: 1200 Kč/ pololetí

Délka lekce: 45 min.

Kdy: ve ČTVRTEK, od 13.00 do 13.45 hod.

ZAHÁJENÍ: 7. 10. 2021